Html Demo

This is block html

El meu compte

Registre

This is block html

Html Demo

This is block html

Avis Legal i Condicions generals de venda

Àmbit d’aplicació.

Aquestes condicions de venda s’apliquen a totes les compres fetes a través de la web botiga.fgc.cat, titularitat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) amb NIF Q0801576J i domicili al carrer dels Vergós 44, 08017 (Barcelona), tel. 93 366 30 00 i adreça electrònica botiga@fgc.cat

 

Objecte de les condicions generals

Aquestes condicions generals  tenen per objecte descriure i informar l’usuari de les condicions que s’apliquen a les compres fetes 'online' a través de la web botiga.fgc.cat dels productes que en cada moment s’ofereixen. Aquestes condicions es complementen amb la que consti per a cada producte en particular.

 

Acceptació de les condicions generals

L’usuari manifesta conèixer i accepta aquestes condicions, pel sol fet de validar la comanda en la modalitat de comerç electrònic (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic - LSSI) de qualsevol dels productes Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) directament o mitjançant accions concertades amb altres empreses (que en cada cas s’identificaran degudament) ofereixi a través de la web botiga.fgc.cat. Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment per FGC i si s'escau les condicions particulars que en cada cas es puguin establir, però es procedirà immediatament a publicar-les de manera que puguin ser conegudes sempre prèviament per l’usuari.

 

Consultes.

Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos a l’adreça electrònica botiga@fgc.cat , o al telèfon +34 93 366 30 00 en horari comercial.

 

Comunicacions

Una vegada feta la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que passin 24 hores des de l'execució de la compra, el Servei d'Atenció al Client de la Botiga Online d’FGC remetrà per e-mail un comprovant de la compra. Si l’usuari no està d'acord amb les dades consignades en l'esmentada confirmació podrà sol·licitar la seva modificació o l'anul·lació.

La contractació es fa en llengua catalana. En determinats casos es podrà utilitzar una altra llengua prèvia acceptació expressa per part d’FGC. Per aquest motiu, per regla general, les comunicacions amb els usuaris es faran en català.

 

Compromisos dels usuaris.

Els usuaris es comprometen al compliment d’aquestes condicions generals i les que constin en el seu cas en l’avís legal d’aquest portal, aplicant la bona fe a la contractació. L’usuari es compromet a proporcionar informació veraç. En el cas de menors, els pares, tutors o representants legals hauran de donar el seu consentiment exprés. Tenint en compte que FGC no pot comprovar la veracitat de les dades que proporcioni l’usuari, es reserva el dret d’atendre les comandes prèvia comprovació de les dades, quan així ho decideixi discrecionalment, sense que això suposi cap acceptació de veracitat d’aquelles que no comprovi.

En especial l’usuari s’obliga a:

  • Proporcionar informació veraç i a mantenir-la actualitzada.

  • Possibilitar el lliurament de la comanda. A aquests efectes proporcionarà dades d’una adreça certa i amb disponibilitat de recepció de la tramesa en horari comercial. Si no és així, FGC no es responsabilitza per retards en el lliurament de comandes.

Per fer una compra és necessari registrar-se prèviament com a usuari, seguint les instruccions que se sol·licitin en cada moment.

El client seleccionarà els productes que vulgui adquirir i els afegirà al cistell de compra. En tot moment tindrà informació del procés de compra. La validació de la compra suposa l’acceptació d’aquestes condicions generals i constitueix una prova del coneixement i conformitat per part del client.

 

Productes

Determinats productes que s’ofereixen a traves d’aquesta web tenen continguts editorials, informació, opinió o ficció i són editats o produïts per tercers. FGC no es fa responsable dels continguts respecte d’aquests productes.

En cas que es produís algun error en la informació que es subministra per identificar el producte, FGC intentarà resoldre-ho. Si la informació facilitada no es correspongués amb les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva part. En el cas d’usuaris que resideixin a l’estranger, FGC no es fa responsable de les condicions d’importació que estiguin vigents en el lloc de residència. Els preus i les ofertes que consten en el portal són vigents únicament per a la compra en la modalitat de comerç electrònic a través de botiga.fgc.cat.

 

Preus.

Els preus que s’indiquen són amb IVA inclòs.

 

Tramesa dels productes adquirits.

La tramesa a la península es realitzarà en 24-48 hores laborables.

La tramesa a d'altres destins es realitzarà en 3-6 dies laborables.

El cost de l'enviament és el que consti a la factura emesa per FGC i pot variar en funció de l'adreça de tramesa de cada comanda.

Ferrocarrils de la generalitat de catalunya ofereix una recollida gratuïta, 24 hores després de la formalització de la comanda, a les oficines del carrer dels Vergós, 44 (08017 - Barcelona) de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 (laborables) . 

 

Pagament segur

El pagament amb targeta de crèdit Visa o Mastercard es fa a través del TPV Virtual de l’entitat bancària que comprova la validesa de la targeta de crèdit i la seva operativitat i garanteix la seguretat del client gràcies al protocol basat en l’estàndard SSL, que fa que les dades viatgin encriptades per la xarxa i ningú no pugui interceptar-les ni utilitzar-les de manera fraudulenta.

Les dades de la targeta de crèdit es transmeten protegides directament al banc i aquesta informació mai no arriba a cap altre destinatari.En cas de denegació del pagament, la comanda es cancel·larà i se n’informarà l’usuari via 'online'. 

  

Dret de desistiment

Les comandes podran ser cancel·lades sense cap cost sempre que no s'hagi iniciat l'enviament. La cancel·lació de la comanda un cop s'hagi iniciat l'enviament es considerarà una devolució.

Les devolucions es poden fer fins a 30 dies després d'haver rebut el producte en el domicili del/de la comprador/a, sempre que es conservi el precinte original.

Les despeses del retorn del producte aniran a càrrec del/de la comprador/a i no es retornarà l'import corresponent a les despeses d'enviament del lliurament inicial. Un cop Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya comprovi que el producte està en perfectes condicions, s'abonarà l'import corresponent en el compte indicat pel/per la comprador/a.

En cas de produir-se un error per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en el producte enviat, o si aquest es defectuós, el/la comprador/a ho podrà comunicar en el termini de 30 dies. En aquest cas, les despeses de devolució aniran a càrrec de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i en el cas que el/la comprador/a decideixi anul·lar la comanda, es farà l'abonament de l'import de la compra i de les despeses de lliurament al compte indicat pel/per la comprador/a.

Les comunicacions sobre devolucions s'han adreçar a l'adreça de correu electrònic botiga@fgc.cat, i s'hi ha d'indicar el número de comanda, les circumstàncies de la devolució i el compte on, si escau, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha de fer l'abonament.

 

Protecció de Dades personals

FGC es compromet a mantenir les dades que se’ns facilitin sota la màxima confidencialitat, i a no cedir-les a tercers.
 
Les dades que se’ns facilitin a través de qualsevol dels formularis de la web o aquelles que són necessàries per poder fer ús de les aplicacions de la web no seran destinades a una altra finalitat ni seran cedides a tercers, d’acord amb els principis de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre).
 
De conformitat amb el disposat a l’esmentada "Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal", el client/titular queda informat i autoritza el "registre i tractament de les seves dades personals" en fitxers automatizats que són responsabilitat d'FGC.
 
El titular podrà exercir gratuïtament els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització d'acord amb el procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats dirigint-se per escrit al departament responsable del fitxer automatitzat: FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, ref. LOPD Carrer dels Vergós nº 44, 08017 - Barcelona, a l'adreça de correu electrònic a lopd@fgc.cat, indicant "Atenció de Dades Personals"
 

Cookies

Aquesta web no utilitza cookies ni altres mitjans tècnics que permetin identificar a usuaris en concret ni conèixer dades de la seva navegació sense que l’usuari en sigui conscient.
 

Copyright i drets de propietat intel·lectual

Ferrocarrils de la generalitat de catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció, d’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.
 

Continguts de la web

FGC vetlla per evitar errors en els continguts que es publiquen en aquesta web i es reserva el dret de modificar els continguts en qualsevol moment. FGC no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se de les errades en els continguts que puguin aparèixer en aquesta web proporcionats per tercers.
 
Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets de propietat de tercers i continguts que siguin amenaçadors, obscens, difamatoris, pornogràfics, xenòfobs, atemptatoris contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d’una ofensa penal.
 
Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d’usuaris o al personal d’FGC, en particular als continguts que es trobin protegits per qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial.
 
FGC podrà prohibir l’accés a aquesta web de qualsevol usuari que realitzi qualsevol de les conductes esmentades en paràgrafs anteriors no limitadors.
 
FGC pot oferir enllaços, directa o indirectament, a recursos o llocs d’Internet que es trobin fora d’aquesta web. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa i no constitueix una invitació a la contractació dels productes o serveis que s’ofereixin a la web de destí.
 
En cas d’existir qualsevol discrepància entre la informació administrativa facilitada a través d’aquesta web i els documents que constitueixen l’origen de la mateixa, prevaldrà allò que s’indica en aquests últims, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

 

Navegació, seguretat i exclusió de responsabilitat de l’ús de la web

FGC no garanteix l’absència de virus o altres elements que pugin causar danys als sistemes informàtics, als documents electrònics o als fitxers d’usuaris d’aquesta web o de webs de tercers, per la qual cosa no es responsabilitza dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes. FGC no es responsabilitza del mal us que es pugui fer d’aquesta web.
 
Aquest Avís Legal és aplicable únicament a la informació recollida i als serveis prestats a través de la web botiga.fgc.cat d’FGC.
 
FGC no garanteix ni es responsabilitza que l’accés a la web sigui ininterromput o es trobi lliure d’errors i no es fa responsable dels perjudicis que puguin sorgir per l’accés i l’ús d’aquesta web.
 

Legislació aplicable i tribunals competents

Els termes i condicions que regeixen aquesta web, així com les relacions que se’n puguin derivar, estan protegides i es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per les lleis de caràcter autonòmic o estatal que siguin d’aplicació.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Si continua navegant, entenem que n'accepta l'ús. Més informació